Avis legal

Dades identificatives del responsable:

Amb conformitat amb allò previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i l’article 13 del RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que el responsable i propietari del web https://silentoduo.com/ és Silento.

En aquest document, l’usuari o client podrà trobar tota la informació relativa sobre els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i/o clients i Silento. Com a usuari i/o client, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació.

Aquesta informació legal es complementa amb la Política de Privacitat, les Condicions Generals d’Ús i Contractació i, degut el cas, amb les Condicions Particulars de cada producte o servei recollides en document apart entre l’usuari i/o client i Silento. 

Política de Privacitat

1. Objecte

A l’efecte del que preveu la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal – LOPD. i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relativu a la protecció de les persones físiques – RGPD), Silento posa en coneixement de l’usuari i/o client d’aquest web la política del tractament i protecció de dades de caràcter personal. 

L’enviament de dades de caràcter personal implica l’acceptació expresa per part de l’usuari i/o client de la nostra política de privadesa (consentiment usuari i/o client), per la qual cosa preguem que llija aquesta polítaca am cura. 

Silento informa a l’Usuari i/o client que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el RGPD (Registre General de Protecció de Dades), realitzant-se per part de Silento el tractament de les deues dades de caràcter personal que s’expressen en aquestes condiciones o es deriven d’aquestes, amb les finalitats detallades més avall. Els fitxers creats estan registrats en bases de dades hospedades en els servidors contractats per Silento a un proveïdor extern. 

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys, o en el seu cas, tenir capacitat jurídica suficient per a contractar. 


2. Exactitud i veracitat de les dades

Els usuaris i/o clients que accedeixen a aquest web no estan obligats a proporcionar informació personal per a navegar, per tant, qualsevol comunicació de dades a tals efectes ho serà perquè l’usuari i/o clients voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis oferits a través del web. 

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a la nostra web exonerant a Silento de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris i/o clients garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Preguem comunique a Silento en cas de que es produisca qualsevol variació o modificació en les seues dades personals. 


3. Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten son dades identificatives o necesàries per a efectuar la contractació d’un servei. Sols es soliciten dades mínimes i estrictament necessàries en relació amb els fins per a què es requereixen. 

Silento no solicita ni requereix informació o dades de categories especials dels usuaris i/o clients, entenent-se per aquestes: dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, dades relatives a la salud física o mental, dades relatives a la vida sexual, etc. 

En cas en el qual Silento en qualsevol moment requerisca aquesta informació a l’usuari i/o client, es solicitarà el consentiment exprés de l’usuari i/o client per a recolectar i utilitzar eixa informació comunicant a l’usuari i/o client, previa i inequívocament, la finalitat de la recollida i tractament d’aquesta informació. 


4. Finalitat de les dades

Les dades dels usuaris i/o clients registrats a través dels formularis habilitats a l’efecte del web, son arreplegats per Silento amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Silento proporciona a través de l’anomenat web. Aquesta informació pot incloure la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, informació de pagament i altra informació demogràfica. 

En facilitar aquesta informació, l’usuari i/o dóna el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada, i emmagatzemada per Silento.

En marcar la casella d’acceptació ubicada als formularis de contacte i enviar les seues dades, també dóna el seu consentiment per a enviar-li comunicacions, enquestes i estudis estadístics, i/o butlletins informatius dels nostres productes, serveis i activitats, per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, WhatsApp) o via telefònica. Altres finalitats per les que tractem les seues dades personals: 

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable.
 • Per a recolzar i millorar els serveis oferits per aquest web
 • També es recullen altres dades no identificatives obtingudes mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari i/o client quan navega en aquest web. Més informació a la nostra Política de Cookies.
 • Per a gestionar les xerxes socials. 

5. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil o fins que no es sol·licite la seua supressió per part de l’interessat. 


6. Drets amb relació amb les seus dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest haja sigut atorgat per al tractament de les deues dades.  En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat. 

Tota persona que ens facilite les seves dades té els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interesat. Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, i, en tal cas dret a accedir-hi a les seues dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes. 
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades en determinades circumstàncies. 
 • Oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades a altre responsable quan siga tècnicament possible i en determinades circumstàncies.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables. 

Tots els drets esmentats poden exercir-se mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seua direcció postal o electrònica a silentoduo@gmail.com especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.


7. Destinatari de les seues dades

Les seues dades personals podran ser cedides a tercers quan siga necessari per a la prestació de serveis oferits per Silento per col·laboradors. En cap cas, Silento vendrà o llogarà les seus dades a tercers. 


8. Conseqüències de la no cumplimentació de dades

La no complimentació o complimentació parcial de les dades de caràcter personal que se li demanen podría resultar en que Silento no puga atendre la seua sol·licitud correctament i, en conseqüència, l’usuari i/o client no podria fer ús dels serveis i activitats que estiguen disponibles al web.  


9. Seguretat de les dades

Silento es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seua confidencialitat i integritat, evitant la seua alteraciò, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb allò establert en la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Silento inclou en el seu web un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seues dades viatgen de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari i/o client, i en retroalimentació, és totalment cifrada o encriptada. 

Silento, en cap cas, pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accesos fraudulents a ells per part de tercers. 


10. Acceptació i consentiment

L’Usuari i/o client declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Silento en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.


11. Canvis en la política de privacitat

Silento es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Silento anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Condicions Generals d’Accés i Ús

L’usuari i/o client es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic, d’acord amb les Condicions Generals d’Ús que es detallen a continuació. L’accés al nostre web es realitza baix la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari i/o client, el qual respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que puga causar a tercers o a Silento.  

L'accés al nostre web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, determinats serveis com la sol·licitud d'informació o la contractació de serveis en línia requereixen facilitar dades personals mitjançant l'emplenament de formularis. L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'usuari i/o client de la nostra política de privacitat i de les nostres Condicions Generals de Contractació que s'exposen més avall i/o en document separat entre l'usuari i/o client i Silento en el cas de contractar qualsevol dels productes/serveis oferits per aquesta.


1. Serveis

Els serveis oferts per Silento són aquells que es detallen en el seu web: https://silentoduo.com/


2. Registro y duración

L'accés, registre i/o ús d'aquest web atribueix la condició d'usuari i/o client i constitueix un contracte vinculant que l'usuari i/o client accepta expressament, i que entra en vigor des de la data d'aquest accés, registre i/o ús.


3. Usuaris i/o clients

Les citades condicions generals d'ús seran d'aplicació independentment de les Condicions Particulars de Contractació que si escau resultaran d'obligat compliment i que formen part íntegra d'aquestes. Per poder accedir als serveis oferits en aquest lloc és necessari registrar-se, aportant aquelles dades personals que li siguin requerides mitjançant el formulari de registre, indicant en el cas que actue en nom i/o representació de l'empresa o societat, les dades identificatives que li siguen requerides sobre la mateixa, després de la qual cosa rebrà conformitat de la seua sol·licitud.

Queda prohibit el seu registre a totes aquelles persones físiques o jurídiques que al seu país de residència o domicili social siguen considerades, en el cas de persones físiques, legalment menors d'edat i que en ambdós casos, no tinguen la capacitat legal per contractar.

L'usuari i/o client manifesta estar interessat en els serveis oferts per Silento i declara expressament que té capacitat legal per contractar d'acord amb la legislació aplicable al seu territori, així com que tota la informació que ens proporcionarà per al registre i facturació (de caràcter personal i professional, nom, cognoms, document d'identificació, adreces de correu, números de telèfon, nom de l'empresa, CIF de l'empresa, dades i número de targeta de crèdit, entre d'altres) és veraç, vigent, autèntica i exacta.

L'usuari i/o client fa constar expressament que assumeix totes les responsabilitats que pugueren derivar-se de l'ús indegut dels serveis i de totes i cadascuna de les activitats que es duguen a terme baix el seu perfil d'usuari i/o client.

L'usuari i/o client s'obliga, fent-se únic i exclusiu responsable, a utilitzar els serveis oferts per Silento de conformitat amb la llei, les condicions generals descrites en aquest lloc i les seues respectives actualitzacions, i d'acord amb les normes de bona fe, moral, bons costums generalment acceptats i els drets fonamentals i les llibertats públiques. Per tant queda totalment prohibit utilitzar els serveis oferits per Silento en qualsevol dels següents àmbits:

 • Promoga accions i models de negoci fraudulents i/o suposen un acte contrari o que viole la Llei de país que li siga aplicable.
 • Manifeste o continga connotacions d'explotació de menors, tràfic de blanques, actes il·legals, violència de gènere, racistes, sexistes, falses, abusives, injurioses, obscenes, irreverents, ofensives, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadores, assetjadores difamatòries, inexactes, de maltractament animal o discriminatòries per qualsevol motiu.
 • Infringeixa el copyright, drets de propietat intel·lectual o industrial, drets de marques registrades, privacitat, d'imatge i/o drets de tercers. Així mateix, tots aquells que suposen una competència directa o indirecta pel que fa als interessos de les marques vinculades a el grup.
 • Altere o modifique tot o en part aquest lloc, introduint continguts que siguen susceptibles de virus o que puguen causar algun mal al web o als usuaris i/o clients.

En el cas que Silento no detectara cap infracció d'aquestes restriccions però aquestes estiguen presents, Silento, les seues subsidiàries, apoderats, directius, socis i empleats quedaran exempts de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se, sent l'usuari i/o client l'únic i exclusiu responsable davant qualsevol infracció de qualsevol llei aplicable. Silento es reserva expressament el dret de denegar subscripcions, renovacions, impedir, o restringir l'accés a l'usuari i/o client, així com de suspendre o eliminar el perfil o compte d'usuari i/o client per qualsevol motiu i sense cap justificació.


4. Propietat intelectual i industrial

Silento, per sí o com a cessionària, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com d'elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Silento o bé dels seus llicenciants.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden tots els drets reservats i expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Silento. L'usuari i/o client es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Silento. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari i/o client haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat a les pàgines de Silento. 

L'usuari i/o client eximeix expressament a Silento, i es responsabilitzarà davant qualsevol conflicte de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus que poguera sorgir amb el propietari real d'aquest contingut.


5. Enllaços

Alguns enllaços continguts en aquest web li permetran enllaçar amb altres llocs. Silento no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni dels seus canvis o actualitzacions.

Es prohibeix expressament a l'usuari i/o client incloure continguts i/o la prestació de serveis en pàgines web de tercers que puguin suposar competència directa o indirecta amb Silento i amb els serveis d'aquest. Silento es reserva el dret a exigir la cancel·lació total o parcial dels enllaços realitzats, quan així ho estime oportú.


6. Llicència d’ús

L'usuari i/o client es compromet davant d'Silento a no divulgar a tercers, secrets industrials i comercials als quals accedeixa en virtut d'aquest contracte, tot i que aquest quedara extingit o causara baixa. L'usuari i/o client serà també responsable de l'incompliment d'aquestes obligacions per part dels seus empleats o de tercers que accedeixen a això.

El no compliment del que expressa en aquest apartat serà causa de baixa en el servei amb independència de les accions legals que es puguen emprendre per part de Silento.


7. Responsabilitats

Silento no es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o roines configuracions de programari instal·lat a l'ordinador de l'usuari i/o client. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produisca quan l'usuari i/o client es connecte amb el lloc. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web. Així mateix, Silento es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seua pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Silento no es fa responsable en el cas que es produisquen pèrdues o danys en la informació del compte de l'usuari i/o client, i que puguen ocórrer com a conseqüència de canvis que Silento introduisca en els seus serveis o productes, qualsevol corrupció o error d'emmagatzematge produït per una mala transmissió de dades o error en els sistemes informàtics, mala identificació del compte d'usuari o el mal ús de la contrasenya, permetent l'accés de tercers al seu compte d'usuari i/o client.

Silento no tindrà cap responsabilitat per errors o retards en les seues prestacions en els supòsits que el retard vinga causat per vaga laboral o tancament patronal, restricció de subministrament, disturbis, actes de terrorisme, insurrecció, incendi, inundació, tempesta, explosió, terratrèmol, fallades en internet, virus informàtic, força major, guerra, accions governamentals o qualsevol altra causa que estiga raonablement fora de control de Silento.

Silento no garanteix un servei ininterromput o lliure d'error. Aquests serveis podran interrompre per a serveis de manteniment, actualitzacions o millores tècniques. En cap cas Silento serà responsable dels danys econòmics o de qualsevol altre tipus, derivats dels fabricants dels equips, dels proveïdors de servidors remots, de telefonia o xarxes d'accés intermèdies en aquests equips, o de línies i xarxes utilitzats per el desenvolupament del servei prestat.

En la mesura del que està permès per la legislació aplicable a Espanya, Silento no es fa responsable dels danys (incloent-hi, entre d'altres, danys directes o indirectes, lucre cessant, interrupció d'activitat comercial, pèrdua d'informació comercial o qualsevol altra pèrdua pecuniària) que es deriven de l'ús dels productes o serveis contractats o de la incapacitat d'usar-los, fins i tot en el cas que haja estat prèviament informada de la possibilitat d'aquests danys.


8. Indemnitzacions

Silento no quedarà vinculada pels compromisos o promeses realitzades per l'usuari i/o client, o per persones alienes a la seva empresa ni per expectatives errònies de l'usuari i/o client respecte a la funcionalitat dels productes i/o serveis oferts per aquest.

L'usuari i/o client de Silento haurà d'indemnitzar, defensar i mantenir fora de qualsevol culpa a Silento, als seus afiliats, als seus empleats, als seus directors, als seus propietaris, als seus apoderats i inversors davant de qualsevol acció d'un tercer que estiga relacionada amb qualsevol ús de Silento per part de l'usuari i/o client.


9. Preus i formes de pagament

Els preus en vigor pels serveis oferits en aquest web, seran els que siguen indicats en el mateix o pactats expressament en document separat entre l'usuari i/o client i Silento.

Silento es reserva expressament el dret de modificar en qualsevol moment els preus o descomptes establerts, així com la modificació de les condicions d'ús i/o contractació de manera total o parcial, sense necessitat ni obligació de justificació ni preavís. Qualsevol modificació es farà accessible a través de la pàgina web de Silento o serà comunicat a l'usuari i/o client en particular, i serà aplicable des de la data de la publicació. Recaurà sobre l'usuari i/o client l'obligació de revisar periòdicament els preus i les condicions d'ús i contractació, a fi d'estar al corrent de qualsevol modificació.

L'usuari i/o client que vullga sol·licitar un pressupost a mida per a un servei concret en funció de les seues especificacions, li serà facilitat per Silento i la seua contractació es farà efectiva mitjançant el pagament de la quantitat pactada. L'usuari i/o client facilitarà en el moment de la contractació dels serveis, a més de les dades de facturació, les dades del mitjà de pagament, ja siga per domiciliació bancària, targeta de crèdit, etc; a través del qual Silento realitzarà de forma automàtica el cobrament de les quantitats corresponents.

La falta de pagament per part de l'usuari i/o client de les quantitats estipulades, la devolució dels càrrecs o qualsevol altra irregularitat amb el pagament de les quantitats previstes, donarà dret a Silento, segons el seu propi criteri, a executar cautelarment el procés de baixa dels serveis amb independència de la reclamació del pagament per part de Silento.

En cas de resolució de contracte per impagament i per qualsevol altra causa, Silento s'eximeix de qualsevol responsabilitat davant l'usuari i/o client, assumint el compromís de mantenir els serveis i pel període contractat als usuaris i/o clients que es troben al corrent del pagament amb Silento. 


10. Baixa i cancel·lació

L'usuari i/o client podrà cancel·lar el seu compte d'usuari i/o client en qualsevol moment notificant-ho a Silento a través d'un correu electrònic enviat a l'adreça silentoduo@gmail.com manifestant la seua voluntat clara i inequívoca de voler donar-se de baixa de els serveis contractats i com a usuari i/o client de el lloc.

L'usuari i/o client accepta expressament que la baixa dels serveis contractats implica la resolució anticipada d'aquest contracte, eximint les parts de les seues obligacions mútues aquí regulades, excepte obligació d'abonar íntegrament totes les quantitats degudes.

En cas de cancel·lació per qualsevol tipus d'infracció, les conseqüències de la cancel·lació seran les mateixes que en el paràgraf anterior, excepte l'eximent d'obligacions i responsabilitats per part de l'usuari i/o client, reservant Silento la possibilitat d'emprendre les accions legals que considere oportunes.


11. Disposicions legals

Si qualsevol clàusula de les presents resultara inaplicable o fora declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, o sense efecte per qualsevol tribunal, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta clàusula o a la part de la mateixa que resulte nul·la, en cap cas afectarà la validesa de les altres clàusules.

Al registrar-se com usuari i/o client, accepta expressament les presents condicions d'ús i contractació i s'obliga a l'acompliment de les mateixes juntament amb l'avís legal i la política de privacitat. Així mateix els acords particulars que es puguin subscriure entre les parts, constitueixen l'acord legal entre l'usuari i/o client i Silento.

En cas de rescissió d'aquest contracte per qualsevol causa, l'usuari i/o client no tindrà dret en cap cas a indemnització pel fons de comerç, lucre cessant, compensació similar o de qualsevol altre tipus de compensació.

Les presents condicions d'ús i contractació es regeixen per la legislació espanyola que li siga d'aplicació, a la qual es sotmeten de forma expressa les parts contractants.

Per les qüestions que puguen sorgir derivades de la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que els poguera correspondre, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

 • ESP
 • VAL
 • ENG
 • DEUT